Ważniejsze daty z życia i dziejów kultu

1591 Urodził się między sierpniem a grudniem w Strachocinie koło Sanoka.

1606-1611 Uczył się w szkole jezuickiej w Braniewie.

1611-1613 31 lipca 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie. Suknię zakonną otrzymał 10 sierpnia 
1611, śluby zakonne złożył 31 lipca 1613.

1613-1616 Studiował filozofią w Akademii Wileńskiej.

1616-1618 Odbywał praktykę, pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i Pułtusku.

1618-1622 Studiował teologię, w Akademii Wileńskiej.

1622 12 marca, w dniu kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avili, Izydora Oracza i Filipa Nereusza, otrzymał święcenia kapłańskie.

1622-1624 W Nieświeżu odbył trzecią probację, a po jej zakończeniu był rektorem kościoła Jezuitów.

1624-1630 Powrócił do Wilna – w kościele Św. Kazimierza był kaznodzieją i spowiednikiem. W latach 1626 -1630 pełnił funkcję rektora tego kościoła, od 1928 doradcy prepozyta. 2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych.

1630-1633 W Bobrujsku nad Berezyną pełnił obowiązki superiora domu zakonnego Jezuitów.

1633-1636 W Płocku na Mazowszu kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium.

1636-1637 Był kaznodzieją w kościele Jezuitów w Warszawie.

1637-1638 W Płocku był prefektem Kolegium Jezuitów i kaznodzieją.

1638-1642 Doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej w Łomży.

1642-1646 Kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz w Pińsku.

1646-1652 Kaznodzieja, wykładowca, misjonarz w Wilnie w kościele Św. Kazimierza.

1652-1657 Kaznodzieja w kościele Św. Stanisława w Pińsku oraz misjonarz Pińszczyzny. Otrzymał przydomek „Apostoła Pińszczyzny”. W roku 1653 przebywał w Połocku, a w 1655 w Wilnie.

1657 16 maja zamordowany przez kozaków w Janowie Poleskim i złożony w podziemiach kościoła Jezuitów w Pińsku.

1702 16 kwietnia ukazał się o. Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku. Odżyła pamięć o jego śmierci, odnaleziono trumnę Męczennika i wystawiono w kościele.

1755 Papież Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet Męczenników Kościoła.

1808 Po oddaniu prawosławnym kościoła Jezuitów w Pińsku, ciało Męczennika przewieziono do kościoła Jezuitów w Połocku. 

1819 Andrzej Bobola ukazał się o. Alojzemu Korzeniewskiemu, dominikaninowi. Zapowiedział wskrzeszenie Polski.

1830 Relikwie Męczennika przewieziono do kościoła Dominikanów w Połocku. 

1853 30 października papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę. 

1920 Z polecenia Ks. Kard. A. Kakowskiego w dniach 6 – 15 sierpnia w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa w int. uproszenia zwycięstwa nad bolszewikami. 15 sierpnia wojsko polskie odniosło zwycięstwo („Cud nad Wisłą”).

1922 20 lipca bolszewicy przewieźli trumnę z relikwiami Andrzeja Boboli do gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia w Moskwie.

1923 Na prośbę papieża Piusa XI władze sowieckie wyraziły zgodę na przewiezienie relikwii do Rzymu.

1938 17 kwietnia papież Pius XI kanonizował Andrzeja Bobolę.

8 – 17 czerwca trumnę z relikwiami sprowadzono z Rzymu do Polski, 20 czerwca relikwie spoczęły w kaplicy Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

1939 27 września trumnę z relikwiami przewieziono na Stare Miasto do kościoła Matki Bożej Łaskawej.

1944 14 sierpnia relikwie przeniesiono do kościoła Św. Jacka przy ul. Freta. 

1945 7 lutego trumna z relikwiami wróciła do kaplicy Jezuitów przy ul. Rakowieckiej. 

1980-1989 Wybudowano Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie. 

13 maja 1989 roku umieszczono na stale w prezbiterium relikwie Męczennika. 

1988 17 kwietnia świętowano pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji św. Andrzeja. 19 czerwca obchodzono pięćdziesięciolecie obecności relikwii w ośrodku Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej.

1990 W maju odbyła się pierwsza pielgrzymka do Janowa Poleskiego i Pińska śladami Św. A. Boboli.

1991 24 listopada, w ramach uroczystości czterechsetlecia urodzin św. Andrzeja, Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał konsekracji Sanktuarium.

1992 17 maja, dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej. Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli (SKKAB), które szerzy kult Świętego i organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki „Śladami św. Andrzeja Boboli”. 

1993 14 i 15 maja odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia patrona Metropolii Warszawskiej. 

1997 W maju w 340 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli odbyła się VIII pielgrzymka SKKAB „Śladami św. Andrzeja Boboli i dalej na wschód do Katynia”. 
1998 17 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca odbyły się w Sanktuarium w Warszawie uroczystości jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia jego relikwii do Polski. 
We wrześniu Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu a okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia integralnych relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Po raz pierwszy zabrano na pielgrzymkę SKKAB cząstkowe relikwie Świętego. 

1999 14 – 16 maja odbyły się w Warszawie, podobnie jak w latach ubiegłych, centralne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli.
14 – 22 maja odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka SKKAB do Janowa Poleskiego na Białorusi i na Litwę. 
13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski poświęcił, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli dla kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim. 
15 – 18 września odbyła się zorganizowana przez SKAAB pielgrzymka z Warszawy do Strachociny, miejsca urodzin Świętego.

Wielki Jubileusz Roku 2000 13 – 17 maja odbyła się XI Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego w 343 rocznicę męczeńskiej śmierci. 
21 maja, z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu Teatralnym w Warszawie, odbyła się Centralna Uroczystość Jubileuszowa, z którą połączono tradycyjne obchody Andrzejowe.
12 – 15 września odbyta się XII pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego. 
Kardynał Kazimierz Świątek, Metropolita Mińsko-Mohylewski i administrator Apostolski Diecezji Pińskiej na Białorusi, poświęcił odbudowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim i odsłonił tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli. 
20 IX – 4 X SKKAB zorganizował, także z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pielgrzymkę „Przez Turyn do Rzymu”. SKKAB i pielgrzymi ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II stułę z wyhaftowanym wizerunkiem św. Andrzeja Boboli. Papież na audiencji w dniu 29 września na Placu św. Piotra w Rzymie pobłogosławił sztandar SKKAB.

2001 17 IV w Warszawskim Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 63 rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli (w Rzymie w 1938 r.).
11 – 15 maja odbyła się XIII Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego na uroczystości Andrzejowe. 
W dniu 13 maja w Katedrze Pińskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Ks. Kardynała Kazimierza Świątka odprawiona została uroczysta Msza św. upamiętniająca: 
20. rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II i cudowne Jego ocalenie, 84. rocznicę pierwszego Objawienia Matki Bożej w Fatimie (w dniu 13 maja 1917 r.), 1. rocznicę beatyfikacji Dzieci Pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty Marto. Po Mszy św. Ks. Kard. przekazał relikwie św. A. Boboli kościołowi w Janowie Poleskim po 55 latach przechowywania ich w Katedrze Pińskiej. W tym samym dniu w kościele w Janowie odbyła się Msza św. poprzedzona procesją spod Krzyży – miejsca pojmania Andrzeja Boboli – połączona z uroczystym poświęceniem figury Świętego ufundowanej przez SKKAB z okazji 344 rocznicy jego męczeńskiej śmierci. W czasie Mszy św. ofiarowana została również kościołowi janowskiemu figura M. B. Fatimskiej poświęcona w Fatimie.

16 – 20 maja odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie.
5 grudnia I Konferencja „Ze Świętym Andrzejem Bobolą w Drodze ku Jedności na Progu III Tysiąclecia” zorganizowana razem z OO. Jezuitami Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej.

2002 16 kwietnia o godz. 17 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie – intronizacja obrazu Zwycięskiej Królowej Różańca z Kozielska, w 300-lecie kultu św. Andrzeja Boboli podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli jest pierwszym kościołem w dziejach Obrazu.
16 maja w czasie uroczystej Mszy św. Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, pod przewodnictwem J.E. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski św. Andrzej Bobola został ogłoszony Patronem Polski (na podstawie dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 13 III 2002 r.).

 
 

Ciemne Typy świętowały urodziny Frassatiego

6 kwietnia w naszej parafii Towarzystwo Ciemnych Typów obchodziło 118 rocznicę urodzin bł. Pier Giorgia Frassatiego.

Relacja na stronie Gościa Katowickiego


Galeria zdjęć

Intencje na dziś

Kancelaria parafialna

Poniedziałki i Piątki:

8.30 - 11.00 i 16.00 - 18.00

Wtorki, Środy, Czwartki:

16.00 - 18.00

Soboty, Niedziele i święta:

nieczynne

W lipcu i sierpniu: Poniedziałki, Środy i Piątki:

16.00 - 18.00